Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Natječaj Ministarstva kulture za 2010.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu kojim se podupiru djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. To podrazumijeva programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični i profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Ovaj Poziv otvoren je za prijavu programa samostalnim umjetnicima, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, kao i građanima i udrugama te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Prijave se podnose on-line uz popunjavanje odgovarajućih obrazaca dostupnih na internetskim stranicama Ministarstva kulture, gdje možete naći i ostale informacije o ovom natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2009.
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors