Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Ured za ljudska prava objavio natječaj za udruge

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske objavio je

                                                                                                            N a t j e č a j

za prijavu projekata i programa udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008.

Prioritetna područja u okviru kojih udruge mogu prijaviti programe/projekte su:

p- 1  projekti udruga mladih – prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu i pušenju

p- 2  projekti zaštite beskućnika

p- 3  projekti obrazovanja ciljanih skupina (policijskih službenika, državnih odvjetnika, sudaca, zdravstvenih i socijalnih djelatnika, vojnih  osoba, predstavnika civilnoga društva, turističkih djelatnika i diplomatsko-konzularnog osoblja, studenata) o trgovanju ljudima

p- 4  projekti osvješćivanje žena – pripadnica romske nacionalne manjine o ljudskim pravima

p- 5  projekti poboljšanja položaja žena s invaliditetom

p- 6  projekti udruga koje se bave problematikom suzbijanja HIV/AIDS-a i Hepatitisa C – prevencija i provedba destigmatizacijskih aktivnosti                         

p- 7  projekti suzbijanja korupcije
p- 8  projekti zaštite ljudskih prava tražitelja azila i azilanata
                       
p- 9  projekti zaštite žrtava mobbinga – suzbijanje uznemiravanja na radnom mjestu

p-10 projekti obrazovanja lokalne zajednice o pravima nacionalnih manjina

p-11 projekti zaštite osoba s duševnim smetnjama

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 5. svibnja 2008.
 
Više informacija te upute i obrasci dostupni su na: 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors