Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu od 23. ožujka 2015., a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu Narodne novine“, br. 17/2015.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje

Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom,nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.
 
II.
Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:
 
IPA – I. komponenta
IPA Prekogranična suradnja
Europska teritorijalna suradnja
Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
Mladi na djelu
Erasmus +
Sedmi okvirni program (FP7)
Obzor 2020
Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI
Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
Grundtvig
Leonardo da Vinci
Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
IPA INFO
Višekorisnička IPA
Kreativna Europa
Program o pravima, jednakosti i građanstvu
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te
natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.
 
Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:
 
1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a. tijekom 2014., ukoliko se aktivnosti
·        većinskim dijelom provode tijekom 2015. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2015. godini;
b. tijekom 2015. godine;
 
2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
a. tijekom 2014., ukoliko se aktivnosti
·        većinskim dijelom provode tijekom 2015. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2015. godini;
b. tijekom 2015. godine.
 
III.
Prijava za sufinanciranje podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije za 2015. godinu, koji se dostavlja u papirnatoj verziji i elektroničkom obliku (na CD-u).
 
Prijavi za sufinanciranje obavezno se prilaže:
 - Preslik ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ILI potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije u formatu ispisa internetske stranice
   (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije, a ne potpisivanje ugovora)
  - Preslik obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom
  - Preslik obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom)
  - Izjava o sufinanciranju, koja treba sadržavati sljedeće informacije:
·        o ostvarenom sufinanciranju za projekt (prema ugovorima o sufinanciranju koji su već zaključeni) i/ili
·        o očekivanom sufinanciranju za navedeni projekt (prema upućenim prijavama za koje se tek očekuje odgovor) ili
·        o tome da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora
 - Preslik partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom
   provedbenom agencijom)
 - Preslik potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko je financijska potpora ostvarena)
 - Preslik obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koje su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko su ista predviđena projektom
 
IV.
Prijava za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju, s naznakom PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE, može se dostaviti ili osobno ili poštom na adresu:
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb
 
V.
U tijeku kalendarske 2015. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.
 
VI.
Prijave za sufinanciranje procjenjivat će Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata i programa udruga koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge. Prije procjene Povjerenstvo će provjeravati vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje i izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora. Svoje mišljenje udovoljavanja li prijava propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ureda za udruge, koji donosi Odluku o sufinanciranju, temeljem koje nositelj projekta,odnosno partner s Uredom za udruge potpisuje Ugovor o sufinanciranju.
 
VII.
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.
 
VIII.
Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2015. godine.
 
Zagreb, 23. ožujka 2015.
 
Klasa 421-03/15-01/02
Ur. br.: 50419-15-20

 

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors