Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu od 28. veljače 2014., a sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu Narodne novine“, br. 151/2013.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje

 
Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu
 
I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom,provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.
 
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom,nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.
 
II.
Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:
 
      IPA – I. komponenta
      IPA Prekogranična suradnja
      Europska teritorijalna suradnja
      Operativni program Razvoj ljudskih potencijala
      Europa za građane
      Erasmus+
      Sedmi okvirni program (FP7)
      Mladi na djelu
      PROGRESS
      Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
      Grundtvig
      Leonardo da Vinci
      Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
      IPA INFO – centralizirani natječaji na nacionalnoj razini
      Višekorisnička IPA
      Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.
 
Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:
 
1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a. tijekom 2013., ukoliko se aktivnosti
·        većinskim dijelom provode tijekom 2014. ili
·        provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2014. godini;
b. tijekom 2014. godine;
 
2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
a. tijekom 2013., ukoliko se aktivnosti
·       većinskim dijelom provode tijekom 2014. ili
·       provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2014. godini;
b. tijekom 2014. godine.
 
III.
 
Prijava za sufinanciranje podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, koji se dostavlja u papirnatoj verziji i elektroničkom obliku (na CD-u).
 
Prijavi za sufinanciranje obavezno se prilaže:
 
- Preslik ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ILI potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije u formatu ispisa internetske stranice
 (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije, a ne potpisivanje ugovora)
- Preslik obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom
- Preslik obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom)
- Izjava o sufinanciranju, koja treba sadržavati sljedeće informacije:
·        o ostvarenom sufinanciranju za projekt (prema ugovorima o sufinanciranju koji su već zaključeni) i/ili
·        o očekivanom sufinanciranju za navedeni projekt (prema upućenim prijavama za koje se tek očekuje odgovor) ili
·        o tome da projekt nije sufinanciran iz drugih izvora
 - Preslik partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom
   provedbenom agencijom)
 - Preslik potvrde o ostvarenoj financijskoj potpori iz nekog drugog izvora financiranja (ukoliko je financijska potpora ostvarena)
 - Preslik obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koje su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko su ista predviđena projektom
 
IV.
 
Prijava za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju, s naznakom PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE, može se dostaviti ili osobno ili poštom na adresu:
 
Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
V.
 
U tijeku kalendarske 2014. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.
 
VI.
 
Prijave za sufinanciranje procjenjivat će Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata i programa udruga koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge. Prije procjene Povjerenstvo će provjeravati vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje i izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora. Svoje mišljenje udovoljavanja li prijava propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Ureda za udruge, koji donosi Odluku o sufinanciranju, temeljem koje nositelj projekta,odnosno partner s Uredom za udruge potpisuje Ugovor o sufinanciranju.
 
VII.
 
Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje.
 
 
VIII.
Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2014. godine.
 
Zagreb, 28. veljače 2014.
 

Rezultati I. kruga razmatranja prijava za sufinanciranje

Rezultati II. kruga razmatranja prijava za sufinanciranje

 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors