Home Government Office for Cooperation with NGOs The Council for the Development of Civil Society Publications Documents EU Programmes Contact English Croatian


6. tematska sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

6. tematska sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 6. lipnja 2014. u 13,00 sati u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/1.

Tema sjednice je Organizacije civilnog društva kao partneri u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Predloženi dnevni red je sljedeći:

  1. Uvod i usvajanje zapisnika s 5. sjednice – predsjednica Savjeta za razvoj civilnog društva
  2. Predstavljanje institucionalnog okvira za korištenje europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u razdoblju 2014.-2020. - predstavnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
  3. Uključenost OCD-a u provedbu EU politika i njihova uloga u korištenju ESI fondova – predstavnik Ureda za udruge Vlade RH
  4. Europski socijalni fond – prilika za jačanje uloge OCD-a u promicanju socijalnog uključivanja, zapošljavanja i obrazovanja - predstavnik Ministarstva rada i mirovinskog sustava
  5. Proces izrade ključnih strateških dokumenata i sudjelovanje OCD u Tematskim radnim skupinama za pripremu programskih dokumenata za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova - predstavnik OCD-a
  6. Rasprava – članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva, članovi Tematskih radnih skupina, predstavnici OCD-a i medija
  7. Zaključci
 
 
Public administration bodies
National foundation
Croatian companies’ donations
EU Tenders
Other donors