Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Natječaj Ureda za ljudska prava VRH za udruge

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske raspisao je

Natječaj
za prijavu projekata organizacija civilnog društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih pravaza
za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2010. godinu
na poziciji Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

U okviru ovog Natječaja udruge svoje projektne prijedloge mogu prijaviti u sljedećim područjima:
 
P-1 Projekti koji promiču prava djece i kulturu nenasilja
P-2 Projekti udruga mladih i za mlade– sudjelovanje mladih u odlučivanju
P-3 Projekti prevencije i suzbijanja različitih oblika nasilja u obitelji
P-4 Projekti osvješćivanja žena – pripadnica romske nacionalne manjine o ljudskim pravima
P-5 Projekti poboljšanja položaja žena i mladih s invaliditetom
P-6 Projekti udruga koje se bave problematikom hiv/aids-a i hepatitisa c – provođenje preventivnih programa i destigmatizacijskih aktivnosti s posebnim naglaskom na ovisnike o opojnim drogama
P-7 Projekti zaštite osoba s duševnim smetnjama
P-8 Projekti obrazovanja ciljanih skupina (policijskih službenika, državnih odvjetnika, sudaca, zdravstvenih, prosvjetnih i socijalnih djelatnika, vojnih osoba, predstavnika civilnog društva, turističkih djelatnika, diplomatsko-konzularnog osoblja, novinara,  studenata i učenika) o trgovanju ljudima 
P-9 Projekti koji se bave osnaživanjem žena za izlazak iz prostitucije i podizanjem svijesti korisnika usluga pružateljica seksualnih usluga o društvenoj neprihvatljivosti korištenja istih

Natječaj je otvoren do 17. ožujka 2010. godine. Ostale informacije uključujući uvjete, upute i obrasce za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Ureda za ljudska prava VRH.
 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori