Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Europska komisija objavila prijedlog Uredbe o Europskoj građanskoj inicijativi

Nakon provedenog opsežnog javnog savjetovanja, Europska komisija je objavila prijedlog Uredbe o inicijativi građana kojom će se definirati provedbene pojedinosti i pravila građanske inicijative predviđene Lisabonskim ugovorom. Naime, odredbe Lisabonskog ugovora uvode novi oblik sudjelovanja javnosti u oblikovanju europskih javnih politika, tzv. europsku građansku inicijativu, koja omogućuje jednom milijunu državljana znatnog broja država članica EU da izravno zatraže Europsku komisiju da predloži za njih relevantnu zakonodavnu inicijativu u području nadležnosti EU.
 
Svrha je predložene Uredbe omogućiti da građanske inicijative uistinu predstavljaju javno mnijenje EU (u znatnom broju država članica Unije), da pravila postupanja budu jednostavna i lako razumljiva kako bi se građana mogli nesmetano uključivati u potporu inicijativi, da pravila ne budu dodatno opterećenje za vlade država članica EU, kao i da prikupljeni potpisi budu autentični.
 
Temeljna obilježja predloženih pravila su sljedeća:
-          građani koji podupiru inicijativu moraju dolaziti iz barem jedne trećine država članica
-          potpisnici moraju biti u dobi koja im jamči biračko pravo na izborima za Europski parlament
-          građanima treba omogućiti potpisivanje na više načina – na ulici, poštom ili putem interneta
-          sigurnosni preduvjeti trebaju biti zadovoljeni kako bi se osigurala autentičnost potpisa građana koji podupiri inicijativu putem interneta
-          potrebno je provjeriti odnosi li se inicijativa na područje u kojemu EU ima nadležnost postupanja. Nadležne javne vlasti u državama članicama odgovorne su za provjeru udovoljava li inicijativa tražene uvjete.
Ukoliko inicijativa zadovoljava potrebne uvjete, Europska komisija će donijeti odluku o mogućim daljnjim koracima, npr. - dodatno istražiti problem, predložiti nove zakonodavne inicijative, ili ne poduzeti nikakve aktivnosti (ukoliko se inicijativa smatra neprikladnom). Svoju odluku i poduzete korake Europska komisija će javno obrazložiti
 
Predložena Uredba bi trebala stupiti na snagu krajem 2010. ukoliko je odobre Vijeće EU i Europski parlament.
 
Više informacija o ovoj temi dostupno je na ovoj stranici Europske komisije.

 
 
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori