Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Izbor članova Savjeta

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da istaknu kandidate za članove i zamjenike članova petoga saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2013. do 2016.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 140/2009.) te Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 42/2012.), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja: 
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
 • djelovanja mladih,
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi,
 • sporta,
 • tehničke kulture,
 • zaštite i promicanja ljudskih prava,
 • zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja. 
Na temelju Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 14. rujna 2012., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
 • da nije dužnosnik političke stranke i
 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja. 
Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu isticati/predlagati kandidate isključivo za područje u kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta te na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
 
Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:
 • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,
 • kopiju zadnjeg rješenja o registraciji udruge odnosno druge organizacije civilnog društva (zadnje promjene upisa u odgovarajući registar) ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana,
 • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,
 • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.
Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 22. veljače 2013., a popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo poštom na adresu:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Radnička cesta 80/V,
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''.
 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te pripremiti listu važećih kandidatura.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama potom će objaviti sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, pozivaju se udruge da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana istaknutom u području njihova djelovanja. Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
 
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: info@uzuvrh.hr.
 
U nastavku se nalaze:

__________________________________________________________________________________

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 6. veljače 2013. javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova petoga saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2013. do 2016. Natječaj je bio otvoren do 22. veljače 2013., a Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva sastalo se 1. ožujka 2013. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za deset od dvanaest područja. Nije pristigla niti jedna kandidatura u dva područja djelovanja organizacija civilnoga društva. Ured za udruge ponavlja javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva za dva područja djelovanja i to:

 

 • demokratizacija, vladavina prava, te razvoj obrazovanja i
 •  sport.
U nastavku se nalaze:
Rok za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za navedena dva područja djelovanja je 12. ožujka 2013.

 

 

 

 

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori