Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

Osnivanje i registracija udruge

Uvjeti osnivanja
 
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač može biti i pravna osoba.
 
Među osnivačima može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz prethodno ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Ova ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika mora biti dana prije održavanja osnivačke skupštine udruge. Prilikom osnivanja udruge najmanje jedna osoba osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj nije oduzeta poslovna sposobnost u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.
 
Osnivači udruge mogu biti i stranci i strane pravne osobe.
 
Registracija
 
Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava, a zahtjev se podnosi uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge, odnosno, Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba ukoliko je sjedište udruge na području grada Zagreba. O upisu udruge u Registar udruga nadležni ured državne uprave donosi rješenje. O žalbama protiv odluka ovih ureda odlučuje Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.
 
Popis ureda državne uprave u županijama možete naći ovdje
 
Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba: http://web1.zagreb.hr/default.aspx?id=823
 
Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.
 
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu. Elektronički obrazac zahtjeva možete naći ovdje.
 
Za registraciju udruge uz zahtjev je potrebno priložiti:
 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
 • statut udruge (2 primjerka)
 • popis osnivača
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
 • ovjerena izjava vezana uz naziv udruge, ako je potrebno
Zahtjev za registraciju mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.
 
Registar udruga
 
Registar udruga je javni upisnik koji se vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj. Upis u Registar je dobrovoljan, a obavlja se na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge koja, u ime osnivača, podnosi zahtjev za upis u Registar udruga uredu državne uprave, nadležnom prema sjedištu udruge. U registru udruga putem poveznice na Registar neprofitnih organizacija javno su dostupna i izvješća o financijskom poslovanju udruge s propisanom dokumentacijom (ova odredba bit će primjenjiva stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 1. siječnja 2015.)
Registar udruga i registar stranih udruga, kao i podaci upisani u registar te statut udruge su javni. Svatko može ostvariti uvid u online Registar udruga
 
Strana udruga
 
Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.
Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu državne uprave osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.
 
Zahtjevu za upis prilažu se
 • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
 • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
 • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
 • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točaka 1., 2., 3., i 4.
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
 • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga
Obrazac zahtjeva može se naći ovdje. Elektronički obrazac zahtjeva nalazi se ovdje.
 
Izrada pečata
 
Novim Zakonom o udrugama propisano je da udruga statuom uređuje izgled pečata udruge. Stoga se, s rješenjem o registraciji, kod pečatoresca treba naručiti pečat, koji mora biti istovjetan opisu iz statuta (promjer, oblik, položaj i sadržaj teksta).
 
Prijava Državnom zavodu za statistiku
 
Nakon upisa u Registar udruga i izrade pečata, osoba ovlaštena za zastupanje mora se obratiti Državnom zavodu za statistiku, odnosno ispostavi Zavoda u jedinici područne (regionalne) samouprave gdje će se putem obrasca RPS-1 „REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA-PRIJAVA“ prijaviti u Registar poslovnih subjekata i temeljem kojeg će Državni zavod za statistiku izdati akt o razvrstavanju pravne osobe prema djelatnosti koju obavlja sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.
 
Upis u Registar neprofitnih organizacija
 

Nakon upisa u Registar udruga, nakon dobivene Obavijesti o razvrstavanju od Državnog zavoda za statistiku i nakon što otvori žiro-račun u poslovnoj banci udruga je obvezna podnijeti zahtjev za upis u Registar neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija.

Neprofitne organizacije upisuju se u Registar nakon upisa u matične registre, na temelju podataka iz Obrasca Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO) koji se u elektroničkom obliku nalazi na web stranici Ministarstva financija ili se može kupiti u prodavaonicama „Narodnih novina (www.mfin.hr – Neprofitne organizacije).
 
 
Ispunjeni i ovjereni obrazac dostavlja se poštom na adresu:
 
Ministarstvo financija
Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb
 
Podružnice
 
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično), u skladu sa statutom kojim se uređuju međusobna prava i obveze udruge i ustrojstvenog oblika, na području cijele Hrvatske. Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe ako je to određeno statutom udruge, a na temelju odluke ovlaštenog tijela udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik. Ako udruga statutom odredi da njezini ustrojstveni oblici imaju svojstva pravne osobe, oni se registriraju prema sjedištu te ustrojstvene jedinice, u županijskim uredima državne uprave, i na njih se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o udrugama.
 
Članstvo
 
Član udruge, pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom o udrugama i statutom udruge, može postati svaka fizička osoba i pravna osoba (npr. trgovačko društvo, ustanova, zaklada, udruga, vjerska zajednica i dr.). Državna tijela (ministarstva, agencije, zavodi i sl.) ne mogu biti članovi udruge. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
 
Popis članova
 
Zakon o udrugama propisuje obvezu vođenja popisa članova, a propuštanje vođenja takvog popisa predstavlja prekršaj za koji je za udrugu zapriječena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u udruzi kazna u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.
 
Prostor
 
U postupku registracije udruga nije dužna dokazivati s koje osnove rabi određeni prostor na adresi koja je prijavljena kao adresa sjedišta udruge (dakle, dostavljati ugovor ili drugi ispravu iz koje bi proizlazilo pravo korištenja određenog prostora). Stoga, sjedište se udruge može prijaviti na svakoj prikladnoj adresi na kojoj će registracijsko tijelo i treće osobe moći komunicirati s udrugom (npr. adresa prebivališta nekog od članova ili osnivača i sl.).
 
Neformalna udruga
 
Udruga može djelovati i ako nije registrirana, odnosno ako nema svojstvo pravne osobe. Da bi neformalna udruga sudjelovala u pravnom prometu potrebno je da osnivači međusobno sklope ugovor koji se sastavlja prema zakonskoj formi ortaštva. Taj ugovor, ovjeren kod javnog bilježnika, poslužit će i kao osnova za otvaranje žiro računa neformalne udruge. Ugovor, njegove učinke, prava i obveze kao i završne odredbe, mogu se sastaviti prateći zakonski tekst (Zakon o obveznim odnosima (NN 035/2005 članci 637. do 660.). Međutim, registracijom udruga stječe neka prava koja neformalne udruge nemaju (npr. za dodjelu sredstava projektima i programima udruga iz javnih izvora mogu se natjecati samo udruge upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i sl.).
 
Dodatne informacije:

 

Nova vijest
Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori