Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

ESF

Europski socijalni fond (ESF), kao jedan od strukturnih i investicijskih fondova Europske unije (EU), jedan je od važnijih izvora financiranja za organizacije civilnoga društva.

Uz doprinos gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji ESF je glavni financijski instrument EU za ulaganje u ljude. Fondom se povećavaju mogućnosti zapošljavanja europskih građana, promiče bolje obrazovanje te poboljšava situacija najugroženijih osoba na rubu siromaštva. Glavni tematski ciljevi ESF-a su poticanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva, ulaganja u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje te povećavanje sposobnosti institucija i učinkovitosti javne uprave. 

Sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/2014), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali", unutar Prioritetne osi "Dobro upravljanje", prioritet ulaganja "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini".

Ured za udruge Vlade RH sudjelovao je u procesu programiranja prioriteta ulaganja iz ESF-a, odnosno iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, u okviru kojeg su za projekte organizacija civilnoga društva na raspolaganju sredstva iz prioriteta "Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage", "Socijalno uključivanje", "Obrazovanje i cjeloživotno učenje" te "Dobro upravljanje".
 
Europska komisija je 18. prosinca usvojila Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći ulagati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih.

Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" nalazi se ovdje.
 
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. može se naći ovdje

Ured za udruge, kao tijelo akreditirano za provođenje Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013" (OP RLJP), odnosno za provedbu operacija iz Europskog socijalnog fonda (ESF-a), je 21. srpnja 2014. objavio te 22. prosinca 2014. ugovorio provedbu projekata iz dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga – natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESF-a. Oba Poziva provode se u okviru Prioritetne osi 5, mjere 5.2 "Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj" OP RLJP:


Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga

Organizacije civilnoga društva (u daljnjem tekstu: OCD-i) predvodnice su u inoviranju socijalnih programa, mobiliziranju dodatnih resursa za podmirenje različitih socijalnih potreba te su prepoznate u svojoj ulozi zagovornika prava socijalno osjetljivih skupina te kao pružatelji socijalnih usluga i kao katalizatori zapošljavanja i socijalne kohezije na lokalnim razinama. S obzirom na značaj OCD-a u procesima reforme kroz koje sustav socijalne skrbi prolazi posljednjih nekoliko godina, posebno procese decentralizacije i deinstitucionalizacije usluga za koje država nema dovoljno ljudskih resursa kao i potrebu olakšavanja integracije postojećih socijalnih usluga u širem smislu, pozivom na dostavu projektnih prijedloga želi se povećati učinkovitost i sposobnost OCD u pružanju socijalnih usluga. Specifično, cilj je unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. 

U okviru ovog Poziva 31 projektni prijedlog odabran je za financiranje. U razdoblju od 12 do 14 mjeseci, od 29. prosinca 2014. projekti se provode u svim županijama, te dugoročno doprinose decentralizaciji i deinstitucionalizaciji socijalnih usluga te razvoju usluga u lokalnoj zajednici. Ukupni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 20.589.968,48 kn.

Popis ugovorenih projekata.


Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Pozivom se želi jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima; te jačati njihove kapacitete za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnom nivou. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta).

Odabranih 40 projektnih prijedloga iz ovog Poziva provodi se od 29. prosinca 2014. na području 17 županija, u razdoblju od 9 do 12 mjeseci. Provedbom projekata pridonosi se većoj regionalnoj ujednačenosti distribucije i financiranja rada organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Ukupni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava je 7.873.585,68 kn.

Europska baza projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda

 

ESF u Hrvatskoj

 

 

 

 

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori