Naslovnica Ured za udruge Savjet za razvoj civilnog društva Publikacije Dokumenti Programi EU Osnivanje i vođenje udruge Kontakt English Hrvatski

O Uredu

Ured za udruge osnovan je Uredbom o Uredu za udruge 1998. godine radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj.

Ured ima širok raspon djelovanja, od suradnje na kreiranju i predlaganju novih zakonskih okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj, praćenja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i mjera Operativnog plana provedbe Strategije, do izrade programa, standarda i preporuka za financiranje djelovanja organizacija civilnoga društva iz državnoga proračuna i drugih javnih izvora, kao i iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije.

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge, Ured ima zadaću koordinacije rada ministarstava, središnjih državnih ureda, ureda Vlade Republike Hrvatske i državnih upravnih organizacija, te tijela uprave na lokalnoj razini, u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem suradnje s nevladinim, neprofitnim sektorom u Republici Hrvatskoj.

Ured provodi projekte za potporu razvoju civilnog društva koje iz programa Europske unije financira i ugovara Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Od 2005. godine temeljem Operativnog Sporazuma sa navedenom Agencijom, Ured je nadležan za programiranje i praćenje projekata u sklopu programa EU za sektor civilnog društva CARDS i PHARE te I komponente IPA. Također, od 2007. Ured je Kontakt točka za program Europa za građane kojim su otvorene nove mogućnosti financiranja projekata organizacija civilnog društva, ali i lokalne samouprave u Hrvatskoj s ciljem poticanja aktivnog uključivanja građanstva u postupke donošenja odluka na europskoj razini.

Ured za udruge koji u okviru decentraliziranog sustava provedbe programa EU u pretpristupnom razdoblju ima ulogu Jedinice za provedbu projekata, biti će posredničko tijelo prve razine za program Razvoj ljudskih potencijala u prijedlogu nove operativne strukture za korištenje sredstava ESF-a (Sukladno odredbama Odluke Vlade RH o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, NN 116/2010), pri čemu je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava upravljačko tijelo. Programiranje ulaganja u jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva dio je Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala.

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Ured radi na poboljšanju standarda za financiranje programa i projekata udruga iz javnih izvora.

U provođenju spomenutih zadaća, Ured usko surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog društva kojemu ujedno pruža tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu.

Tijela državne uprave
Lokalna i područna samouprava
Zaklade i fondovi
Poduzeća
Fondovi Europske unije
Ostali međunarodni donatori