Natječaj u sklopu EaSI programa za operativne potpore za europske nevladine organizacije koje su aktivne u promociji društvene inkluzije i smanjenja siromaštva ili aktivne u promicanju mikrofinanciranja i financiranja društvenih poduzeća (VP/2014/009)

Otvoren je natječaj u sklopu programa Europske unije Zapošljavanje i socijalne inovacije koji za cilj ima potporu za troškove poslovanja za 2015. temeljem sporazuma o partnerstvu sklopljenog za razdoblje 2014-2017 te osigurati dugoročnu suradnju između Europske komisije i mreža nevladinih organizacija na razini Europske unije. Okvirni sporazum o partnerstvu potpisan je krajem 2013. nakon poziva za dostavu prijedloga VP/2013/006 za okvirne partnere. Sporazum je postavio okvirne uvjete za potencijalne operativne potpore i obuhvatio je  četverogodišnji strateški akcijski plan koji je predložio nevladinim organizacijama na razini EU i prihvaćen je od strane Europske komisije.


Okvirni sporazum o partnerstvu zaključen je sa:
1.    Mrežama aktivnima na europskoj razini koji se bave društvenom inkluzijom i smanjenjem siromaštva
2.    Mrežama koje se bave promicanjem pristupa izvorima financiranja (mirkofinanciranje i financiranje društvenih poduzeća)
 
Prihvatljivi prijavitelji su udruge, instituti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, fakulteti, neformalna udruženja i inicijative, te fizičke osobe
 
U sklopu ovog natječaja ukupna osigurana sredstva su 11.000.000 Eura, a poziv se odnosi na ove dvije skupine mreža odvojeno s obzirom na kontekst politike, definiranje prioriteta i moguće posebne sporazume za operativne potpore. Ove dvije vrste nevladinih organizacija čine dvije odvojene grupe pa se tako i financiranje razlikuje. Grupa 1 se financira s 10 000 000 eura, a grupa 2 sa 1 000 000 eura.
 
Rok za prijavu je 28. kolovoza 2014.

Više o natječaju i uvjetima prijave ovdje.