Natječaj EK u području prevencije i pripravnosti u okviru Financijskog instrumenta za civilnu zaštitu

Opća uprava za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu EK objavila je poziv na dostavu prijedloga projekata za prevenciju i pripravnost  u okviru Financijskog instrumenta za civilnu zaštitu.

Područja natječaja uključujući ciljeve:
1.       Projekti prevencije - Cilj 1: razvijanje politika temeljenih na znanju o prevenciji katastrofa
Cilj 2: primjena preventivnih mjera
Cilj 3: poboljšanje učinkovitosti postojećih politika i financijskih instrumenata u odnosu na prevenciju katastrofa
2.       Projekti pripravnosti: Cilj 1: unaprijediti učinkovitost odgovora u slučaju izvanrednih situacija unaprjeđenjem pripravnosti i podizanjem svijesti profesionalaca i volontera civilne zaštite
Cilj 2: podržavati i nadopuniti napore država sudionica na području zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskom rukom
Cilj 3: olakšati suradnju država sudionica na području spremnosti civilne zaštite i za onečišćenje mora
U okviru ovog Financijskog instrumenta prihvatljivi prijavitelji su: tijela državne uprave, javne uprave, sveučilišta, međunarodne organizacije, nevladine organizacije, tvrtke, uključujući i malo i srednje poduzetništvo.

Za koordinaciju Financijskog instrumenta civilne zaštite i Mehanizama Zajednice za civilnu zaštitu u RH zadužena je Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Rok za dostavljanje prijava je 18. ožujka 2011.

Više informacija o ovom pozivu dostupno na internetskim stranicama Opće uprave za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Europske komisije.