Program Mladi na djelu u 2011.

Objavljen je natječaj za Program Mladi na djelu za 2011. godinu službenom objavom engleske verzije Programskog vodiča i prijavnih obrazaca od strane Europske komisije u svim Programskim zemljama.

Republika Hrvatska od 2011. službeno postaje Programska zemlja za ovaj Program čime se otvaraju sve mogućnosti Programa, a za prijavitelje iz Hrvatske vrijede sva pravila i kriteriji navedeni u Programskom vodiču.

Projekti se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe unutar sljedećih akcija i podakcija:
-          Razmjena mladih
-          Inicijative mladih
-          Demokratski projekti mladih
-          Europska volonterska služba
-          Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU
-          Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih

Rokovi za prijavu na Program Mladi na djelu u 2011. godini:

1. veljače - za projekte koji počinju između 1. svibnja 2011. i 30. rujna 2011. godine
1. travnja - za projekte koji počinju između 1. srpnja 2011. i 30. studenog 2011. godine
1. lipnja - za projekte koji počinju između 1. rujna 2011. i 31. siječnja 2012. godine
1. rujna - za projekte koji počinju između 1. prosinca 2011. godine i 30. travnja 2012. godine
1. studenog - za projekte koji počinju između 1. veljače 2012. i 31. srpnja 2012. godine
 
Ovaj Program Europske unije namijenjen je mladima i organizacijama aktivnim u rad s mladima u razdoblju od 2007.-2013.
 
Osim četiri stalna prioriteta (Europsko građanstvo, sudjelovanje mladih, kulturna različitost i uključivanje mladih s manje mogućnosti), Europska komisija svake godine raspisuje i godišnje prioritete te će u 2011. naglasak biti na:
 
1) projektima koji podižu svijest o vrijednosti i važnosti volontiranja kao oblika aktivnog djelovanja i kao alat za razvoj novih vještina u kontekstu Europske godine volonterstva;
 
2) projektima koji promiču predanost mladih prema uključivom rastu, a posebno:
-          projektima koji se dotiču problema nezaposlenosti mladih i/ili koji potiču mobilnost nezaposlenih mladih i njihovo aktivno sudjelovanje u društvu. Sve Akcije Programa će staviti snažan naglasak na osiguravanje pristupa nezaposlenim mladima svim mogućnostima koje Program nudi;
-          projektima koji se bave problemom siromaštva i marginalizacije i koji potiču svijest mladih i njihovu predanost rješavanju tih problema s ciljem stvaranja uključivog društva. U tom kontekstu, poseban naglasak će se stavljati na uključenje mladih migranata, mladih s invaliditetom i gdje je značajno, mladih Roma;
 
3) projektima koji potiču duh inicijative, kreativnosti i poduzetništva kod mladih, pogotovo kroz inicijative mladih
 
4) projektima koji podižu svijest i mobiliziraju mlade oko globalnih ekoloških izazova i klimatskih promjena kao sredstava za poticanje „zelenih" vještina i ponašanja među mladima i osobama koje rade s mladima te njihovoj predanosti održivijem razvoju.

Više informacija o programu te detalje o natječajima za 2011. i Programski vodič možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Plan osposobljavanja i suradnje (TCP)

U sklopu ovog Programa objavljene su nove aktivnosti koje organizira mreža Nacionalnih agencija za program Mladi na djelu a koje su namijenjene sudionicima/sudionicama iz Hrvatske.

Nacionalne agencije za program Mladi na djelu su zadužene za provedbu Programa na nacionalnoj razini. Jedan od alata koji Nacionalne agencije imaju za potporu radu s mladima u Europi i europskoj suradnji na polju mladima je tzv. Plan osposobljavanja i suradnje (eng. TCP - Training and Cooperation Plan).

2011. godina je godina punopravnog sudjelovanja Republike Hrvatske kao Programske zemlje u Planu osoposobljavanja i suradnje. Pregled trenutno dostupnih međunarodnih aktivnosti za sudionike iz Hrvatske kao online prijave za te aktivnosti možete pronaći u Europskom kalendaru osposobljavanja na stranicama SALTO Resursnih centara.

Troškove smještaja i prehrane snosi Nacionalna agencija koja je organizator događaja, dok troškove puta (osim lokalnog prijevoza) pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Detaljnije informacije o Planu osposobljavanja i suradnje te načinima financiranja možete pronaći ovdje.