PROGRESS - Industrijski odnosi i socijalni dijalog

Europska komisija objavila je natječaj u sklopu Programa PROGRESS (Call for proposal VP/2010/001) kojem je svrha financiranje projekata koji promiču socijalni dijalog. Financirat će se savjetovanja, sastanci, pregovori i druge akcije koje trebaju pridonijeti postizanju ciljeva i promicanju akcija istaknutih u Obavijesti Europske komisije o europskom socijalnom dijalogu kao pokretaču inovacija i promjena (eng. The European social dialogue, a force for innovation and change (COM(2002) 341 final) i Obavijesti o partnerstvu za promjene u proširenoj Europi – i jačanju doprinosa europskog socijalnog dijaloga (eng. Partnership for change in an enlarged Europe – Enhancing the contribution of European social dialogue (COM(2004) 557 final).

Potencijalni prijavitelji moraju imati registrirani ured u jednoj od zemalja članica EU te moraju biti registrirane pravne osobe sa statusom organizacije socijalnih partnera, ili neprofitne organizacije, istraživačkog centra i instituta, sveučilišta, javne vlasti, međunarodne organizacije, itd. Radničke organizacije bez pravne osobnosti su također potencijalni prijavitelji pod uvjetom da njihovi predstavnici imaju kapacitete za preuzimanje pravnih obveza u ime radnika i preuzimanje financijske odgovornosti..

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 31. kolovoza 2010., a detaljnije informacije i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje