Nadzor nad radom i zabrana djelovanja

Nadzor nad radom udruge
 
Članovi udruge nadziru rad udruge. Ako član udruge utvrdi nepravilnosti u provedbi statuta, ovlašten je na to upozoriti statutom određeno tijelo udruge, odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici statutom određenog tijela udruge, odnosno skupštine u roku od 30 dana od dostavljenoga pisanog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, član ima pravo podnijeti tužbu županijskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruge.
 
Upravni nadzor nad provedbom Zakona o udrugama provodi Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.
 
Inspekcijski nadzor nad radom udruge obavlja ured državne uprave u županiji gdje je sjedište udruge odnosno Gradski ured za opću upravu grada Zagreba ukoliko je sjedište udruge na području grada Zagreba.
 
Nadzor nad financijskim poslovanjem udruge i podnošenjem propisanih financijskih izvješća provodi Ministarstvo financija.
 
Prekršaji i novčane kazne
 
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj udruga koja:
  • ne vodi popis članova udruge ili ga ne vodi na način propisan Zakonom
  • ne rabi naziv pod kojim je upisana u registar udruga
  • rabi u pravom prometu podatke o promjenama ili postupa po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga
  • koristi višak prihoda nad rashodima suprotno ciljevima utvrđenima statutom udruge
  • u određenom roku ne otkloni nedostatke i nepravilnosti utvrđene u inspekcijskom nadzoru
  • nakon postupka pripajanja pripojena udruga nastavi s djelovanjem
  • nastave s djelovanjem udruge koje su se spojile
  • nakon podjele udruge podijeljena udruga nastavi djelovati
  • nastavi s djelovanjem nakon što je doneseno rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, temeljem zahtjeva za upis prestanka postojanja u skraćenom postupku
  • likvidator u propisanom roku ne podnese zahtjev za upis postojanja razloga za prestanak udruge
 
Za prekršaje od točke 1. do 5. kaznit će se novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba udruge.
Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba likvidator ako ne izvrši obveze iz likvidacijskog postupka.
Novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba likvidator ako ne izvrši obveze iz likvidacijskog postupka.
 
Dodatne informacije: