Registracija stranih udruga

Strana udruga

Strana udruga je udruga ili drugi oblik udruživanja osnovan bez namjere stjecanja dobiti koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o udrugama, a valjano je osnovana na temelju pravnog poretka strane države. 
 
Uvjeti obavljanja djelatnosti strane udruge
 
Strana udruga može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.
 
Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi nadležnom uredu državne uprave osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.
 
Zahtjevu za upis prilažu se:
  • izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu
  • odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
  • odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
  • odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj
  • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge
  • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točaka 1., 2., 3., i 4.
  • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj
  • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga

Obrazac Zahtjeva se može naći ovdje. Elektronički obrazac zahtjeva nalazi se ovdje.