Natječaj Ministarstva kulture u 2011.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu kojim se podupiru djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. To podrazumijeva programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični i profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Poziv je otvoren za prijavu projektnih prijedloga u sklopu 17 programa i to samostalnim umjetnicima, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, kao i građanima i udrugama te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu u skladu je sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, te općim i posebnim kriterijima Kulturnih vijeća za odabir programa, a jedan od uvjeta je i ocjena izvršenja vezana uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture u programima u 2010. godini.

Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2010., a podnose se on-line popunjavanjem propisanih obrazaca dostupnih na stranicama Ministarstva kulture.

Detaljnije informacije o ovom Pozivu možete pronaći ovdje.