Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ured za udruge uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Uredu za udruge:
 
·         na adresu: Opatička 4, 10000 Zagreb
·         na fax broj: 01/ 4599 811
·         elektroničkom poštom na: info@uzuvrh.hr
 
Zahtjev za pristup informacijama Ureda za udruge
 
Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.