Grad Zagreb – Natječaj za programe i projekte usmjerene za unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom za 2010.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom je temeljem Zakona o udrugama i Odluke o uvjetima za ostvarivanje financijske potpore za zdravstvene, socijalne i humanitarne programe i projekte od interesa za Grad Zagreb objavio

Natječaj
za predlaganje programa i projekata socijalnog i humanitarnog značenja
za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom
 
Područja natječaja su:
-provođenje pomoći i samopomoći, poticanje integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, sadržaje usmjerene na poticanje samostalnog življenja, edukaciju osoba s invaliditetom, članova obitelji i svih drugih sudionika u sustavima zaštite i ostvarivanju prava osoba s invaliditetom;
- unapređivanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
 
U okviru ovog Natječaja jedna udruga i druga pravna i fizička osoba mogu prijaviti najviše pet programa ili projekata, a prednost u ostvarivanju potpore imat će programi:
- koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni;
- koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika;
- koje podnositelji programa provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama;
- koje tijela državne uprave i gradske uprave ne obavljaju u okviru redovitih poslova.
- koji se odvijaju na području grada Zagreba koja je deficitarna ponuđenim sadržajima.
 
Rok za dostavljanje prijedloga programa i projekata je zaključno sa 4. studenoga 2009.
 
Detaljne informacije o Natječaju uključujući prijavne obrasce možete pronaći na internetskoj stranici Grada Zagreba.