Zadarska županija – program javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi za 2010.

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90., 27/93.), članka 49. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» 10/97.), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08 i 86/09), članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj: 71/06.), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj: 76/93., 11/94), Zadarska županija objavila je

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu
i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2010. godinu


Sukladno Pozivu bit će odabrani programi u okviru javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu, i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2010. po prijedlogu Župana, a u skladu sa Zakonom i izvršenjem programa za 2009. godinu djelomično ili u cijelosti.
Natječaj je otvoren za prijavu projekata i programa u kulturi, tehničkoj kulturi, predškolstvu, osnovnom i srednjem školstvu za općine i gradove, te za druge pravne i fizičke osobe, ukoliko se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu, a rok za dostavljanje prijedloga programa je najkasnije do 28. rujna 2009. godine.
 
Više o Pozivu na internetskim stranicama Zadarske županije.