Natječaj Osječko-baranjsku županiju za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2009.

Objavljen 24. 10. 2008.

Programi i projekti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Osječko-baranjske županije jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije, a odnose se na sljedeća područja:

- zdravlje
- građanske inicijative
- socijalnu skrb
- ljudska prava i slobode
- humanitarnu djelatnost
- strukovne udruge
- karitativnu djelatnost
- djeca i mladi
- zaštitu okoliša
- hobistiku
 
U skladu sa Zakonom i kriterijima za vrednovanje programa i projekata te ocjenom izvršenja programa za 2008. godinu u Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2009. iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije uvrstit će se programi i projekti udruga koji nisu obuhvaćeni javnim potrebama u školstvu, kulturi, športu i tehničkoj kulturi.
 
Neće se sufinancirati programi i projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koje se u cijelosti financiraju iz drugih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.
 
Prijave se primaju u roku od 15 dana od dana raspisivanja natječaja (8. studenoga 2008.).
 
Sve udruge koje se prijave na ovaj Natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira najkasnije 30 dana nakon usvajanja Proračuna Županije za 2009. godinu.

Više o natječaju: www.obz.hr