GRAD ZAGREB, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje

GRAD ZAGREB, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje je 16. listopada 2007. objavio
 
Natječaj za predlaganje programa i projekata promicanja zdravlja i prevencije bolesti za financijsku potporu iz sredstava proračuna Grada Zagreba u 2008. godini.
 
Područja u okviru kojih se mogu prijaviti programi i projekti su sljedeća:
1. javnozdravstveni i zdravstveni programi unapređivanja i očuvanja zdravlja
i prevencija bolesti

- prevencija i suzbijanje bolesti ovisnosti (duhan, alkohol, droge);
- ispitivanje i praćenje ekoloških čimbenika štetnih za zdravlje ljudi
(onečišćenje zraka, vode i tla, buka, ionizirajuća zračenja);
2. rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih nezaraznih bolesti
- unapređivanje zdravlja i kvalitete života vulnerabilnih skupina:
djece, trudnica i osoba starijih od 65 godina;
- unapređivanje reproduktivnog zdravlja i prevenciju spolno prenosivih bolesti;
- izradu portala sa zdravstvenim sadržajem i uvođenje informatičke tehnologije sa svrhom podizanja kvalitete rada u sustavu unapređivanja zdravlja
 
Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 30 dana od dana objave natječaja, zaključno sa 16. studenoga 2007.
 
Ostale informacije o natječaju, kao i obrasci za prijavu dostupni su na stranicama Gradskog ureda.