Javni natječaj Grada Zagreba iz područja promicanja ljudskih prava za 2012.

Grad Zagreb je raspisao Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2012. godinu.

Financijske potpore za pojedini program/projekt odobravaju se u iznosu od najmanje 10.000,00 kn do najviše 50.000,00 kuna. Područja promicanja ljudskih prava koja su od interesa za Grad Zagreb su:
  1. suzbijanje rasne i druge diskriminacije – razvijanje multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava i nenasilnog rješavanja sukoba;
  2. promicanje ravnopravnosti spolova – podizanje javne svijesti o ljudskim pravima žena;
  3. nacionalne manjine - osvješćivanje građana u svrhu učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, suzbijanje stereotipa i predrasuda prema nacionalnim manjinama;                                  
  4. vjerska prava i slobode – promicanje ekumenskog dijaloga i međukonfesionalne suradnje na području Grada.
 
Rok za podnošenje prijava je 3. veljače 2012., a obrasce za prijavu i Naputak za pripremu proračuna za financijsku potporu za programe/projekte možete pronaći na internetskim stranicama Grada Zagreba.