Slavonski Brod – Javni poziv za predlaganje programe javnih potreba u kulturi

Grad Slavonski Brod objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda  za 2011.godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Programom javnih potreba u kulturi za 2011. godinu obuhvaćeni su sljedeći programi:

- redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač grad Slavonski Brod
- programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad
- programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
- program glazbenih i scenskih djelatnosti
- program knjižnične djelatnosti
- program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
- programe kulture nacionalnih manjina
- znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
- otkup umjetnina
- programe kulturnih manifestacija
- programe sustavne zaštite i revitalizacije spomenika kulture i kulturne baštine
- programe ulaganja, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture u vlasništvu grada

Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju:
- programi ustanova kulture u vlasništvu grada
- programi udruga građana koji kvalitetom svojih projekata zadovoljavaju javne potrebe u kulturi
- ostali programi pravnih i fizičkih osoba

Sve programe će obraditi Kulturno vijeće-stručna komisija, a prihvaćeni će se programi  financirati prema mogućnostima Proračuna.

Rok za podnošenje prijedloga je 15. rujna 2010., a sve pristigle ponude obraditi će Kulturno vijeće – stručna komisija, te će se prihvaćeni programi  financirati prema mogućnostima Proračuna.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva treba poslati na adresu:  

             Grad Slavonski Brod
             Upravni odjel za društvene djelatnosti
             S naznakom  PRIJEDLOZI ZA 2011.
             Vukovarska 1, Slavonski Brod