Najčešća pitanja

Zakonom o udrugama uređuje se osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe u Republici Hrvatskoj. Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, te ekološka, humanitarna, informacijska, kulturna, nacionalna, pronatalitetna, prosvjetna, socijalna, strukovna, športska, tehnička, zdravstvena, znanstvena ili druga uvjerenja i ciljeve, a bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.
 
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Osnivač može biti i pravna osoba. Među osnivačima može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz prethodno ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. 
 
Upisuju se u Registar udruga Republike Hrvatske koji vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba kojima se, prema sjedištu udruge, podnosi zahtjev za upis u registar.
 
Ovdje donosimo informacije i odgovore na najčešće postavljana pitanja na koja svakodnevno odgovaramo vezano uz osnivanje i registraciju domaće i strane udruge, gospodarske djelatnosti udruge, imovinu udruge, računovodstvo udruga i porezne i carinske propise koji se primjenjuju na udruge, druge obveze udruga kao što je plaćanje obveza ZAMP-u, nadzor nad radom udruga i u kojim okolnostima može doći do zabrane djelovanja udruge.
 
Napominjemo da su navedeni odgovori tek okvirne smjernice kroz problematiku osnivanja i vođenja udruge, a gdje god je to moguće navodimo poveznice na izvorne dokumente kako bi svi zainteresirani došli do potpunih informacija. Za pravna tumačenja specifičnih pitanja vezanih uz registraciju udruge nadležni su uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba koji i vode registraciju udruga. Također, napominjemo da o žalbama protiv rješenja ureda državne uprave odlučuje Ministarstvo uprave na čijim je internetskim stranicama moguće pronaći potrebne obrasce i korisne dodatne informacije.