Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva sve registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 140/2009.), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:
 
– demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
– djelovanja mladih,
– djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
– kulture,
– skrbi o djeci,
– skrbi o osobama s invaliditetom,
– socijalne skrbi,
– športa,
– tehničke kulture,
– zaštite i promicanja ljudskih prava,
– zaštite okoliša i održivog razvoja,
– zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.
 
 
U nastavku možete pronaći popis istaknutih kandidata za člana i kandidata za njegovu zamjenu kao i glasačke listiće, i to za svako područje djelovanja. Glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para – kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta i ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci za udrugu koja glasuje. Svaka udruga i druga organizacija civilnog društva ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par i to u području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje preslikom izvatka iz Registra udruga ili preslikom statuta udruge koji se obavezno moraju priložiti uz glasački listić, a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
 
Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilozima pošaljete isključivo poštom najkasnije do 3. ožujka 2010. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA'' na adresu:
                       
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 
 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja, i
 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
 
 
Područje djelovanja:
 
 1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja
       - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Hrvoje Antonio Belamarić / Saša Mateja Milanović
     
      - Vesna Mihoković Puhovski, prof. / mr.sc. Luciano Lukšić, prof.
 
      - mr.sc. Slađana Novota / Zvjezdana Schulz Vugrin
 
      - Luka Oman / Ivana Surjan
 
 
 1. Djelovanje mladih 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Ante Martić, dipl.iur. / Saša Dupor, dipl.ing. - kandidatura povučena 19. veljače 2010.
 
      - Martin Mrša / Vladimir Nikšić
 
      - Katarina Pavić / Emina Bužinkić
 
 
 1. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Ljiljana Canjuga, dipl. soc. radnik / Bruno Čavić
 
      - Branka Pakšić, dipl.oec. / Vjekoslava Karešin
 
      - Marina Raspović / Ljubica Krcić
 
      - Mirjana Šuperba / Ana Pokrovac
 
 
 1. Kultura 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Ivana Bakal / Maša Štrbac, dipl. povj. umjet. i filoz.
 
      - Dejan Buvač / Zlatko Herček, dipl.oec.
 
      - Verica Dubovečak / Gorana Vrtar
 
      - Franjo Kos / Ivana Drk
 
      - Lores Kučaić / Sanja Josipović
 
      - Josip Zanki, akad. slikar-graf. / Koraljka Kovač, prof.
 
 
 1. Skrb o djeci 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Ladislav Ilčić, ak. glazb. / Kristina Pavlović, prof.
 
      - Sanja Orešković Vrbanec, dipl.def. / Vlasta Zmazek, dipl.oec.
 
      - mr.sc. Lidija Pozaić-Frketić / Siniša Ivanković
 
      - Maja Sočo / Tonći Bokan
 
 
 1. Skrb o osobama s invaliditetom 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Dragana Blažević / Jelena Krmpotić, prof. psih.
 
      - Zorislav Bobuš, dr.med. / Leke Sokolaj, dipl.iur.
 
      - Barbara Fuček-Leško, dipl.iur. / mr.med.sc. Mirjana Dobranović
 
      - Ante Raos / Senka Mrkonjić, dipl.iur.
 
 
 1. Socijalna skrb 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Jany Hansal, dipl.oec. / Antonija Rozsahegy Nikolić, dipl.klin.def.
 
      - Renata Pocedulić, dipl.pol. / Nevenka Kobal, dipl.oec.
 
      - Ana Turak, dipl.oec. / Andrija Tkalčević
 
      - Sadika Zvirkić, dipl.oec. / Mirjana Duduković
 
 
 1. Šport 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Biserka Vrbek, dipl.iur. / Josip Čop, dipl.oec.
 
 
 1. Tehnička kultura 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Dragan Milec / Jasna Malus Gorišek, dipl.ing.biolog.
 
      - prof.dr.sc. Juraj Plenković / Dragutin Kušić, prof.
 
      - Olivera Stanić, dipl.oec. / mr.sc. Marko Sokolić
 
 
 1. Zaštita i promicanje ljudskih prava 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Krunoslav Duga / Darko Duga
 
      - Bojana Genov / Valentina Andrašek, dipl. psih.
 
      - Miodrag Kirigin / Sanja Škorić
 
      - mr.sc. Suzana Kunac / Lana Vego, dipl.pol.
 
      - Tanja Popović / Tomislav Lončar, dipl. krim.
 
      - Branko Šerić / Nada Balen
 
 
 1. Zaštita okoliša i održivi razvoj 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Željka Leljak Gracin, dipl.iur. / Irma Popović
 
 
 1. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja 
      - Glasački listić
 
      Kandidati za člana i njegovog zamjenika:
 
      - Snježana Ivčić, dipl. muzeolog / Ružica Lah
 
      - mr.sc. Gorana Lipnjak / Zlatko Pap, dipl.ing. sigurnosti
 
      - Marija Martinić, dipl.oec. / Željka Raguž, dipl.ing.
 
      - mr.ing.polj. Danijela Periš / doc.dr.sc. Maja Miškulin
 
      - Selma Rojnica, dipl.ing. / Ivanka Kotnik, dr.med.
 
      - Jelica Stipaničev Mustapić / Ljiljana Pilipović