Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnog društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva sve registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da istaknu kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 140/2009.), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:
 
– demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
– djelovanja mladih,
– djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
– kulture,
– skrbi o djeci,
– skrbi o osobama s invaliditetom,
– socijalne skrbi,
– športa,
– tehničke kulture,
– zaštite i promicanja ljudskih prava,
– zaštite okoliša i održivog razvoja,
– zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.
 
Na temelju Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 11. prosinca 2009., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
–    da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
–    da nije dužnosnik političke stranke i
    da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.
 
Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu predlagati kandidate isključivo za područje u kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
 
Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:
  • popunjeni standardizirani obrazac za isticanje kandidata dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,
  • kopiju zadnjeg rješenja o registraciji udruge odnosno druge organizacije civilnog društva (zadnje promjene upisa u odgovarajući registar) ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana,
  • životopis kandidata na standardiziranom obrascu,
  • pismo motivacije kandidata s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana Savjeta odnosno zamjenika člana,
  • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.
 
Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 25. siječnja 2010., a popunjeni kandidacijski listić, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Radnička cesta 80/V,
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''.
 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te pripremiti listu važećih kandidatura.
 
Ured za udruge na svojim internetskim stranicama potom će objaviti sve važeće kandidature s pozivom udrugama da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana istaknutom u području njihova djelovanja. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za prigovore.
 
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na adresu e-pošte: info@uzuvrh.hr.
 
U nastavku se mogu preuzeti: Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva, Poslovnik Savjeta za razvoj civilnog društva te potrebni obrasci za isticanje kandidata.
 
 
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva
 
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnog društva
 
Obrazac za isticanje kandidata
 
Obrazac životopisa