Nove aktivnosti za unaprjeđenje sustava ugovaranja pružanja socijalnih usluga od javnog interesa s organizacijama civilnoga društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa svojim temeljnim zadaćama praćenja sustava financiranja organizacija civilnog društva (udruga) iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću te koordinacije rada državnih i lokalnih tijela uprave u vezi s unaprjeđenjem suradnje s nevladinim i neprofitnim sektorom u RH, kao i poticanja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2006. do 2011., započinje proces intenzivnije koordinacije i konzultacija s tijelima uprave i drugim relevantnim dionicima oko unaprjeđenja sustava ugovaranja socijalnih usluga od javnog interesa s organizacijama civilnog društva.

Jedna od važnih komponenti procesa suradnje i konzultacija odnosi se na formiranje Radne skupine za izradu Prijedloga unaprjeđenja sustava ugovaranja socijalnih usluga od javnog interesa sa organizacijama civilnog društva, sukladno prijedlogu zadaća i okvirnom planu rada međuresorne Radne skupine. U Radnoj skupini će, osim predstavnika resornih ministarstava (nositelja mjere Operativnog plana Nacionalne strategije), sudjelovati predstavnici međunarodnih organizacija (Svjetska banka i Program Ujedinjenih naroda za razvoj - UNDP), aktivni poticatelji promjena na području socijalne politike, koji se ujedno zalažu za razvoj usluga u zajednici i diversifikaciju pružatelja usluga, te predstavnici organizacija civilnog društva.
 
Unaprjeđenje sustava ugovaranja socijalnih usluga od javnog interesa s organizacijama civilnog društva relevantno je za učinkovitu provedbu niza javnih politika, a od posebne je važnosti za smanjivanje socijalne isključenosti i siromaštva i veću učinkovitost javnih ulaganja. Socijalne i zdravstvene usluge predstavljaju najveći dio EU gospodarstva, posebno u okviru zapošljavanja jer su radno intenzivne te značajno doprinose stvaranju novih radnih mjesta i to posebno za žene i starije osobe. Stoga u modernim socijalnim politikama značaj usluga od javnog interesa raste i one igraju središnju ulogu u provedbi Novog EU socijalnog programa koji počiva na jednakim mogućnostima, jednakom pristupu i solidarnosti. To potvrđuje Dvogodišnje izvješće Europske komisije o socijalnim uslugama od javnog interesa (u izvorniku Biennial report on social services of general interest, European Commission. DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, August 2008 2008.).
 
 
Prvi sastanak međuresorne Radne skupine održan je 7. travnja 2009., u prostorima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti kao jednog od najvećih davatelja potpora u području socijalne skrbi (za korisničke skupine osoba s invaliditetom, djece, mladih, područje međugeneracijske solidarnosti). Takvu praksu organiziranja sastanaka planiramo nastaviti i u budućem razdoblju do finaliziranja zadaća Radne skupine.
 
U nastavku donosimo bilješke s prvog i drugog sastanka te Okvirni plan rada Radne skupine. Ujedno, radi bolje informiranosti svih zainteresiranih dionika uključujući i mogućnost uključivanja u savjetodavne procese i pojedine stručne radne grupe u okviru međuresorne Radne skupine, u privitku objavljujemo i dodatne dokumente vezane uz međunarodnu praksu usluga od javnog interesa.
 

Bilješka s 1. sastanka Radne skupine

Bilješka s 2. sastanka Radne skupine
 
Okvirni plan rada Radne skupine
 
Studija o uključivanju društvenih okolnosti u javnu nabavu u EU – Prijedlog elemenata za društveno odgovornu javnu nabavu, Europska komisija, 21.07.08.
u izvorniku Study on the incorporation of Social Considerations in Public Procurement in the EU, commissioned by EC, 21.07.2008
 
Sažetak konferencije o razvoju socijalnih odredbi u javnoj nabavi, Ekonomski opservatorij za javnu nabavu francuskog Ministarstva financija, Pariz, listopad 2008.
u izvorniku The summary of conference proceeding on the development of social terms in public procurement, drafted under the guidance of the Economic Observatory for Public Procurement (French Ministry of Finance, direction of Legal Affairs), Paris, 17 October, 2008
 
Ugovaranje kroz javnu nabavu i pristup zapošljavanju za osobe koje su isključene s tržišta rada, Ekonomski opservatorij za javnu nabavu francuskog Ministarstva financija, Francuska, srpanj 2007.
u izvorniku Public Procurement contracts and access to employment for persons excluded from the labour market, drafted under the guidance of the Economic Observatory for Public Procurement (French Ministry of Finance, direction of Legal Affairs), France, July, 2007
 
Stavovi središnjih dobrovoljnih socijalnih organizacija o oblikovanju kompetitivnog odnosa u naručivanju socijalnih usluga u Njemačkoj, Freiburg/Brussels, srpanj 2007.
u izvorniku Position of central voluntary welfare organizations concerning the Design of Competition the Provision of Social Services in Germany, Bundesarbeitsgemeinshaft der Freien Wohlfahrtspflege, Freiburg/Brussels, July 2007
 
Memorandum središnjih dobrovoljnih socijalnih organizacija o dodanoj građanskoj vrijednosti dobrovoljnih socijalnih usluga, Brussels, listopad 2004.
u izvorniku Memorandum of central German voluntary organizations: The Civic Added Value of Voluntary Social Services, Bundesarbeitsgemeinshaft der Freien Wohlfahrtspflege, Brussels, October 2004
 
Prezentacija na konferenciji ' Aktualna EU pitanja – Usluge od javnog interesa: pozicija socijalnih NGO-a' Mathias Maucher, Solidar, Helsinki, siječanj 2008.
u izvorniku Presentation at conference ‘Current EU Affairs – Services of General Interest: SSGI from a social NGO point of view’, Mathias Maucher, Solidar, Helsinki, January 2008
 
Prezentacija na ESN (Europska socijalna mreža) seminaru: Ugovaranje za kvalitetu: poticaji i trendovi u politici i praksi, Kai Leichsenring, Europski centar za socijalnu politiku i istraživanja u Beču, studeni 2008, Brussels (prezentacija je u tekstu pod Kai Leichsenring)
u izvorniku Presentation at ESN (European Social Network) seminar: Commissioning for quality: Drivers and Trends in Policy and Practice, Kai Leichsenring, European Centre for Social Welfare Policy and Research Vienna, November 2008, Brussels