Uloga građana kao nositelja promjena – seminar u organizaciji EIPA-e, Maastricht, 27 - 28. 03. 2008.

Središnji zadatak ovog seminara je rasprava o izgradnji odnosa između javnog sektora i građana/klijenta, kao neophodnog sastavnog dijela CAF-a (eng. Common Assessment Framework), s ciljem unapređenja kvalitete usluga i života građana.
 
Naime, odnos same javnosti i organizacija javnog sektora vrlo je složen: javnost se u jednom smislu pojavljuje kao klijent, kada traži i dobiva izravne usluge od organizacija javnog sektora, a u drugom se smislu javlja kao građanstvo. Zbog ovakve dinamike odnosa, ukazala se potreba za seminarima ovog tipa.
 
Seminar će biti održan na engleskom jeziku, s mogućnošću simultanog prijevoda na francuski, a ostale detalje, kao i obrasce za on-line prijavu, pronađite ovdje.