Natječaj za zapošljavanje u Uredu za udruge

Temeljem članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), članaka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ured za udruge, raspisuje

  
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I INFORMIRANJE
 
 1. Viši stručni savjetnik/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca
Potrebni stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili intergrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje problematike upravljanja informacijskim sustavima i informacijske sigurnosti,
 • dobro poznavanje engleskog jezika,
 • položen državni stručni ispit.
 1. Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca
 
Potrebni stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • položen državni stručni ispit.
 
 
ODJEL ZA PROVEDBU PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
 
 1. Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca
       Potrebni stručni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • završeni programi izobrazbe: Osnove fondova Europske unije, Strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Upravljanje projektnim ciklusom, Izrada operativnih programa, Provedba projekata Europske unije, Financije i računovodstvo projekata Europske unije, Osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije;
 • završeni ostali programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije.
 
ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I OSIGURANJE KVALITETE
 1.  Stručni suradnik/ica - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca
Potrebni stručni uvjeti:
 • magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili humanističkog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • završeni programi izobrazbe: Osnove fondova Europske unije, Strateško planiranje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Upravljanje projektnim ciklusom, Izrada operativnih programa, Provedba projekata Europske unije, Financije i računovodstvo projekata Europske unije, Osnove sustava financijskog upravljanja i kontrola u fondovima Europske unije;
 • završeni ostali programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode nadležna državna tijela i institucije.
 
Osim navedenih uvjeta kandidat moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju završene programe izobrazbe vezane uz sredstva Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od godine dana od rasporeda na radno mjesto, a za programe koji nisu u to vrijeme organizirani dužni su završiti u roku od 3 godine od početka provedbe tih programa sukladno članku 3. stavak 1. Uredbe o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, broj 22/11).
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
- životopis (vlastoručno potpisan)
- preslik osobne iskaznice
- preslik diplome
- preslik domovnice
- potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima  
   unesenim u matičnu evidenciju ili preslik radne knjižice
- preslik svjedodžbe ili potvrde o položenome državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio  
  državni stručni ispit)
- preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne
  stariji od 6 mjeseci)
- dokaz o znanju engleskog jezika
- preslik uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako je kandidat završio programe
  izobrazbe)
-potvrda o radnom iskustvu za radno mjesto
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, Zagreb, Radnička cesta 80/V, s naznakom: „Za javni natječaj– za prijam u državnu službu“.
 
Urednom prijavom  smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
 
Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužni/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
       
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 18/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priloži i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Ureda za udruge. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora komisije s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.
 
Testirat će se znanje stranog jezika i poznavanje rada na osobnom računalu.
 
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
 
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.hr) i web stranici Ureda za udruge (www.uzuvrh.hr), najmanje pet (5) dana prije testiranja.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ravnatelj Ureda će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
Objava u Narodnim novinama (br. 88/2014)
 
Opis poslova i stručni uvjeti