Lepoglava, Ludbreg i Oroslavlje potpisali Deklaraciju o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva

U Ludbregu su 24. travnja 2014. još tri grada potpisala Deklaraciju o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva pridruživši se tako listi od sedamdesetak gradova koji su na isti način izrazili spremnost jedinica lokalne samouprave koje zastupaju pri razvijanju suradnje i partnerskog odnosa s organizacijama civilnoga društva.

Deklaracija je rezultat suradnje Ureda za udruge s Udrugom gradova u provođenju mjera i aktivnosti predviđenih Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.
Potpisivanju Deklaracije prethodila je radionica "Kako uključiti civilno društvo u pripremu i provedbu lokalnih programa od javnog interesa?'', koju je organizirao Ured za udruge u suradnji s Državnom školom za javnu upravu. Polaznici radionice bili su lokalni i regionalni službenici i dužnosnici s područja Varaždinske, Krapinsko-zagorske te Međimurske županije, koji su se tom prigodom upoznali sa standardima i modelima suradnje javne uprave i civilnog društva te s pripremom, provedbom, praćenjem i vrednovanjem javnih politika na državnoj i lokalnoj razini.