Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnog društva

Ured Vlade RH za udruge objavio je 6. veljače 2013. Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova petoga saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 22. veljače. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 1. ožujka pregledalo je sve pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta i utvrdilo da je pristiglo 28 važećih kandidatura za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta, šest kandidatura bile su nevažeće, a jedna kandidatura poslana je nakon roka.

Obzirom da je Povjerenstvo utvrdilo kako za područje Demokratizacije, vladavine prava te razvoja obrazovanja, kao i za područje Sporta, nije stigla niti jedna valjana kandidatura, Ured za udruge ponovio je Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva za spomenuta dva područja djelovanja, a rok za isticanje kandidata bio je 12. ožujka. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva sastalo se ponovno 15. ožujka te utvrdilo da je u dva područja pristiglo ukupno 11 važećih kandidatura za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta, dok je jedna kandidatura bila nevažeća.
 
Nakon objave privremene liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno s 27. ožujka 2013., u kojem je moguće podnijeti prigovor na istaknutu listu važećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo poštom, na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Radnička cesta 80/V
10000 Zagreb
 
Po isteku roka za prigovore, nakon što povjerenstvo razmotri opravdanost eventualnih prigovora  formira se konačna lista važećih kandidatura i otpočinje glasovanje za predložene kandidate. Ured za udruge pripremit će i na svojim internetskim stranicama objaviti glasačke listiće, a pojedina udruga može glasovati samo za jedan par kandidata (član/zamjenik člana) i to isključivo u području u kojem udruga djeluje. Glasovanje će se odvijati isključivo slanjem glasačkih listića i druge potrebne dokumentacije putem pošte, a trajat će 15 dana. Nakon prikupljenih i prebrojanih glasova, utvrdit će se konačni prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta iz reda organizacija civilnoga društva, koji će se predložiti Vladi na usvajanje.
 
 
Privremena lista važećih kandidatura
 
Lista nevažećih kandidatura