Priprema programskih dokumenata za korištenje sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda za financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020.

Temeljem zaključaka 1. sjednice Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2014. – 2020. održanoj 19. studenog 2012. godine, osnovano je sedam Tematskih radnih skupina (TRS) za pripremu programskih dokumenata koji će predstavljati osnovu korištenja sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.
 
Šest tematskih radnih skupina ima zadatak izraditi prijedloge dokumenata za korištenje instrumenata Kohezijske politike u financijskom razdoblju 2014.-2020., pri čemu se svaka od njih odnosi na pojedine tematske ciljeve koji su usklađeni sa Europa 2020. –  Strategijom za pametni, održiv i uključiv rast:
 
·         TRS I. u kojem je vodeće Ministarstvo gospodarstva obuhvaća tematske ciljeve             1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija te 2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
·         TRS II.  u kojem je vodeće Ministarstvo poduzetništva i obrta obuhvaća tematski cilj 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture.           
·         TRS III. vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a odnosi se na tematske ciljeve 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima; 5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima i 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa.
·         TRS IV. vodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a odnosi se na tematski cilj 7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi.
·         TRS V. u kojem je vodeće Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a obuhvaća tematske ciljeve 8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage; 9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva; 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje.       
·         TRS VI. vodi Ministarstvo uprave, a obuhvaća tematski cilj 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava.              
·         Sedma TRS je uspostavljena za izradu Ekonomskog programa Republike Hrvatske za potrebe pripreme dokumenata koji proizlaze iz sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru (prvenstveno Nacionalnog programa reformi i Stabilizacijskog, tj. Konvergencijskog programa).
Članove TRS čine predstavnici tijela državne uprave te agencije, ostali dionici i partneri koji su relevantni za pojedine tematske ciljeve. Prema usvojenim poslovnicima Tematskih radnih skupina, TRS objedinjava tematski relevantne sektorske analize, priprema dodatne relevantne materijale, predlaže prioritete temeljem nacionalnih planova i strategija, izrađuje prijedloge programskih dokumenata s prioritetima, izrađuje mišljenja ili stručna obrazloženja.
 
Posredstvom Savjeta za razvoj civilnoga društva u šest TRS imenovani su predstavnici organizacija civilnoga društva, dok su za potrebe rada na tematskom cilju 1. pod vodstvom Ministarstva gospodarstva predstavnici organizacija civilnoga društva zastupljeni u tzv. Partnerskoj radnoj skupini. O radu Partnerske radne skupine, članovi TRS I. trebaju biti izvješteni pisanim putem prije sastanka TRS I., a zaključci djelovanja te radne skupine trebaju biti uvršteni u dnevni red sastanka TRS. 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU odgovorno je za koordinaciju cjelokupnog procesa programiranja.
Predstavnici OCD-a u TRS:
 
TRS
Ime člana
OCD
 Ime zamjene
OCD
PRS I.
Ivan Vlainić
Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK), Zagreb
Tomislav Medak
Multimedijalni institut, Zagreb
TRS II.
Ivan Vrbanić
Lokalna akcijska grupa Karašica, Valpovo
Mirna Karzen
Laboratorij za društvene inovacije, Zagreb
TRS III.
Jagoda Munić
Zelena akcija, Zagreb
Vinko Prizmić
Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb
TRS IV.
Bernard Ivčić
Zelena akcija, Zagreb 
Danijel Frleta
Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb
TRS V.
Sanja Galeković
GONG, Zagreb
Katarina Pavić
Mreža mladih Hrvatske, Zagreb
TRS VI.
Nives Miošić-Lisjak
GONG, Zagreb
Nives Kopajtich Škrlec
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb
TRS VII.
Lidija Pavić-Rogošić
ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Zagreb
Marko Ercegović
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb
 
U razdoblju koje je prethodilo osnivanju Tematskih radnih skupina, tijela državne uprave izradila su sektorske analize za potrebe izrade Operativnih programa i Partnerskog sporazuma (umjesto NSRF-a) za 2014 .- 2020.
 
Tijekom prosinca 2012. održani su prvi sastanci navedenih sedam TRS te su njihovi članovi radili na revidiranju tablica izrađenih temeljem sektorskih analiza tijela državne uprave, a koje sadrže identificirane potrebe i prioritete Republike Hrvatske u odnosu na Investicijske prioritete Europske unije koji se naslanjaju na strategiju Europa 2020.

U nastavku procesa programiranja, donijet će se odluka o broju i okviru Operativnih programa (te početak izrade Partnerskog sporazuma i izrade Operativnih programa), nakon čega će uslijediti donošenje odluke o okvirnim financijskim alokacijama i izvorima financiranja za pojedine Operativne programe. U prvoj polovici 2013., provodit će se postupci javnih konzultacija, ex-ante evaluacija i sektorskih procjena utjecaja na okoliš (SEA - Sectoral Environmental Assesment), a krajem 2013. izradit će se konačni nacrti Operativnih programa i Partnerskog Sporazuma.