Seminar o programskom i financijskom praćenju projekata udruga financiranih iz sredstava EU

Ured za udruge 23. studenog 2010. u Zagrebu je održao seminar o programskom i financijskom praćenju projekata udruga financiranih iz sredstava Europske unije.  Seminar je bio namijenjen davateljima financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnog društva - ministarstvima, uredima Vlade Republike Hrvatske odnosno javnim institucijama koje dodjeljuju financijske potpore za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću.

 
Cilj seminara bio je upoznati sudionike s postupkom programskog i financijskog praćenja provedbe ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz proračuna EU te potaknuti raspravu o mogućnostima primjene tih postupaka u dodjeljivanju sredstava iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj. Programsko praćenje predstavila je Marina Buza-Vidas iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a financijsko praćenje, Emina Bačevina iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU).
 
Seminaru je prisustvovalo oko 40 predstavnika ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske i ostalih javnih institucija – davatelja financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnog društva.
 
Na redovitom koordinacijskom sastanku koji je nakon seminara održan s predstavnicima ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske odnosno javnih institucija koje dodjeljuju financijska sredstva za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću između ostalog predstavljen je i prvi nacrt Metodologije dodjele financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro.