I u Splitu održana edukacija o primjeni Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Ured za udruge, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva i Ministarstvom pravosuđa 23. i 24. rujna u Splitu je održao dvodnevni seminar za davatelje financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na lokalnoj razini, što je nakon seminara o primjeni Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga održanih u Rijeci, Zagrebu i Osijeku bila četvrta regionalna edukacija službenika tijela lokalne i područne samouprave.

Na seminaru u Splitu sudjelovalo je dvadesetak službenika iz Splitsko-dalmatinske županije, odnosno iz gradova i općina koje se nalaze na njezinom području. Evaluacija provedenog seminara pokazuje da postoji rašireno mišljenje kako je primjena Kodeksa i na lokalnoj / regionalnoj razini neophodna, a 60% ispitanika primjenjivalo ga je u određenoj mjeri i prije održavanja edukacije, dok će ga ostatak ispitanika nakon provedene edukacije pokušati primjeniti na buduće natječaje za organizacije civilnoga društva. Sudionici seminara bili su složni u ocjeni da je primjena Kodeksa nužna zbog transparentnosti rada, kvalitete programa i aktivnosti koje financiramo te svrsishodnijeg trošenja proračunskih sredstava – novaca poreznih obveznika, da se na taj način uvodi red u financiranje organizacija civilnoga društva, ali i da se poboljšava i unapređuje rad službenika na lokalnim razinama. Poštivanje Kodeksa doprinosi i smanjivanju koruptivnih rizika i doprinosi odgovornom ponašanju kod trošenja proračunskih sredstava.