Održan seminar „Civilno društvo i javna uprava“

U srijedu, 7. srpnja 2010., u Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika pri Ministarstvu uprave održan je prvi seminar pod nazivom „Civilno društvo i javna uprava“, kojeg je, u suradnji s Centrom za stručno osposobljavanje, pripremio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. U seminaru je sudjelovala prva skupina koordinatora za savjetovanje koja su tijela državne uprave imenovala sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Radi se o prvom programskom sadržaju uvrštenom u Katalog programa izobrazbe državnih službenika koji je usmjeren prvenstveno na usavršavanje i edukaciju službenika u području uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih politika te savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja novih zakona, drugih propisa i akata. Oblikovanje i provođenje modula za edukaciju javnih službenika o mogućnostima i potrebi suradnje s civilnim društvom predstavlja ispunjenje mjera i aktivnosti predviđenih Operativnim planom Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2006.-2011., Strategijom reforme državne uprave 2008.-2011., ali i Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije.